Thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục trợ giúp pháp lý

Chi tiết văn bản xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng!