Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023

Ngày 30/01/2024, Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cù Thu Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, đồng chí Vũ Thị Hường – Uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn Bộ Tư pháp, tập thể lãnh đạo Cục cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý.

Tại Hội nghị, tập thể công chức, viên chức, người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có các đồng chí Cù Thu Anh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý, Chánh Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Kết quả công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý hiện có 04 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 37 người. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức và người lao động trong Cục. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn; công tác truyền thông cũng được chú trọng và đẩy mạnh phối hợp thực hiện với nhiều hình thức đa dạng đã mang lại hiệu ứng rất tốt, được đánh giá cáo và thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của người dân; hoạt động nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức và người lao động đã đạt được những kết quả nhất định góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Cục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, viên chức và người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã chủ động nhưng chưa có nhiều đổi mới, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cù Thu Anh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức và người lao động trong năm vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị  trong thời gian tới, tập thể công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Cuối cùng, đại diện Tổ thư ký đồng chí Vũ Hồng Tuyến đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý năm 2023 với những nội dung chính: Quyết tâm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo kết quả công tác TGPL năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hoá công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác thi đua - khen thưởng; về chăm lo đời sống cán bộ, công chức. Đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà Chủ tịch Công đoàn tiếp thu ý kiến của đồng chí Cù Thu Anh Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đóng góp cho Công đoàn Cục để làm tốt hơn nữa công tác công đoàn của Cục Trợ giúp pháp lý trong năm 2024.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý