Những kết quả nổi bật trong công tác TGPL năm 2013

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có Ngành Tư pháp nói chung, cũng như Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) nói riêng. Song do được sự quan tâm của Ngành, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và sự ủng hộ của chính quyền các địa phương, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục TGPL đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát Chương trình công tác của ngành Tư pháp, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của toàn Ngành, cụ thể:

          Công tác xây dựng thể chế
Tiếp tục triển khai thi hành Luật TGPL, trong năm 2013, Cục TGPL đã nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký 13 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành (01 Thông Tư, 02 Thông tư liên tịch và 10 Quyết định), đặc biệt đã tham mưu Bộ trình Chính phủ ký ban hành 01 Nghị định và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 02 Quyết định. Ngoài ra, Cục  tham mưu để Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký hợp nhất văn bản các Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, Nghị định số 05/2012/NĐ-CP và Nghị định số 14/2013/NĐ-CP theo Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động TGPL.
Công tác hướng dẫn thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020”, trong năm 2013, Cục TGPL đã thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 phục vụ Đoàn Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII. Bên cạnh đó, Cục cũng đã xây dựng Kế hoạch và tham gia các Đoàn kiểm tra tổ chức, hoạt động TGPL và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg tại 05 tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi; tiếp tục tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các địa phương thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục.
Để triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 – 2020, năm 2013, Cục TGPL đã xây dựng Công văn gửi địa phương lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012; rà soát danh sách các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn của các địa phương thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg; tổng hợp dự toán, xây dựng Bảng thuyết minh chi tiết kinh phí năm 2013 gửi Bộ Tài chính thẩm định dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi kinh phí đã được cấp cho địa phương, Cục TGPL đã xây dựng Công văn số 492/CTGPL-NV ngày 18/10/2013 hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách TGPL theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.
Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Tiếp tục triển khai thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, hạn chế bất cập trong hoạt động TGPL tại cơ sở, tiến tới hoàn thiện thể chế về TGPL. Trong năm 2013, Cục TGPL đã tăng cường công tác kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động TGPL của các Trung tâm TGPL trên toàn quốc; tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng vụ việc TGPL của các địa phương, trả lời những kiến nghị, vướng mắc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ (về đối tượng được TGPL; chế độ sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL; chất lượng vụ việc TGPL; các khiếu nại, tố cáo cũng như những vướng mắc pháp luật của người dân). Trong năm 2013, Cục đã thành lập các Đoàn kiểm tra để đánh giá về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm tại 18 tỉnh, thành phố (An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum), thành lập các Đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động tại 09 tỉnh, thành phố (Nam Định, Ninh Bình, Đắc Lắc, Đắc Nông, Cần Thơ, Sóc Trăng); 02 Đoàn khảo sát liên ngành về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam tại 04 tỉnh (Hà Nam, Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận), từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.
Để tăng cường công tác quản lý, theo dõi hoạt động TGPL ở địa phương, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, Cục TGPL đã tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành Công văn số 5463/BTP-TGPL ngày 22/7/2013 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác TGPL; Công văn hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật; xây dựng tiêu chí đánh giá Trung tâm TGPL nhà nước; tiêu chí và quy trình hỗ trợ vụ việc phức tạp, điển hình; xây dựng Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo ở Việt Nam; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng Kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013 – 2017.
 Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, trong năm 2013, Cục TGPL đã trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng; Quyết định số 1054/QĐ-HĐPH ngày 07/5/2013 của Hội đồng phối hợp liên ngành ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2013. Bên cạnh đó, Cục đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC trên cơ sở ý kiến góp ý của liên ngành; tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.
           Công tác hợp tác quốc tế về TGPL
Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác tư pháp do Liên minh Châu Âu tài trợ trong năm 2013 Cục đã chủ động xây dựng Báo cáo hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động cho năm 2013. Sau khi được phê duyệt các hoạt động, Cục đã xây dựng Bảng phân công thực hiện Chương trình và ngân sách chi tiết tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở Bảng phân công, Cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình.
Các hoạt động hợp tác quốc tế khác cũng được Cục TGPL hết sức quan tâm. Trong năm 2013, Cục TGPL đã xây dựng Bảng Dự kiến các hoạt động năm 2013 của Dự án “Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên” do UNICEF tài trợ và tiếp tục theo dõi thực hiện Dự án; nghiên cứu, đề xuất Chương trình, nội dung hợp tác quốc tế về TGPL trong Đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật về quyền con người; xây dựng Bản đề xuất UNICEF về hợp tác TGPL cho trẻ em. Đồng thời, Cục tổ chức Đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm TGPL tại Ireland; tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm phối hợp liên ngành giải quyết các vấn đề về bạo lực gia đình tại Thụy Điển; chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức Đoàn nghiên cứu mô hình TGPL của Hàn Quốc; tìm kiếm đầu mối liên hệ và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức đoàn khảo sát mô hình TGPL cho người khuyết tật ở nước ngoài. Cục cũng gặp gỡ, tiếp xúc với tổ chức quốc tế như UNICEF, UNODC, Mỹ, Hà Lan... về khả năng hợp tác trong lĩnh vực TGPL, hỗ trợ việc đổi mới công tác TGPL cũng như hỗ trợ chi phí thực hiện các vụ việc phức tạp điển hình. Ngoài ra, Cục thực hiện đầy đủ việc báo cáo, thống kê khi có yêu cầu.
Hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
Nhằm tạo nguồn cán bộ, phát triển đội ngũ Trợ giúp viên có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động TGPL tại cơ sở. Trong năm 2013, Cục đã tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL khoá X cho 49 học viên thuộc 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khóa XI cho 46 học viên thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đã cấp chứng chỉ cho 95 học viên đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 100% so học viên tham dự, bên cạnh đó Cục đang khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL khóa XII/2013 theo đúng kế hoạch đề ra (dự kiến tổ chức vào tháng 11/2013).
Công tác tập huấn nghiệp vụ TGPL có nhiều đổi mới về cách thức và phương pháp thực hiện. Trong năm 2013, Cục đã tổ chức thành công Hội nghi tập huấn “Kỹ năng thực hiện TGPL trong việc giải quyết các vụ án hành chính tại tòa án” và “Kỹ năng thực hiện TGPL trong việc giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án” tại Cần thơ; Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án lao động cho người thực hiện TGPL khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
       Hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam
     Trong năm 2013, hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam tiếp tục tập trung vào các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2013.
Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên của Quỹ TGPL Việt Nam, ngay sau khi có Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2013 của Cục trưởng Cục TGPL, Quỹ TGPL Việt Nam đã nhanh chóng khẩn trương thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng giao khoán công việc đối với các địa phương được nhận hỗ trợ và đã thực hiện chuyển tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho 37/38 Trung tâm TGPL nhà nước.
Đối với nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động của Quyết định 52/2010/QĐ-TTg, ngay sau khi nhận được quyết định giao dự toán, Quỹ TGPL Việt Nam đã xây dựng Công văn và ký kết hợp đồng giao khoán công việc với 18/21 Sở Tư pháp; phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật thanh quyết toán được 23/26 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho Tổ viên Tổ hòa giải của 22 huyện tại các các tỉnh; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn trường Trung cấp Luật Đồng Hới thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ chuyển 80% kinh phí tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện thanh quyết toán được 4/5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã; thực hiện thanh toán toàn bộ kinh phí phát hành báo năm 2013 đối với nguồn kinh phí thường xuyên của Quỹ và 03 quý của năm 2013 đối với nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg.
Ngoài ra, Quỹ TGPL Việt Nam vẫn tiếp tục tích cực tìm kiếm, vận động các nhà tài trợ để thu hút nguồn lực tài chính cho công tác TGPL nói chung và cho hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam nói riêng.
Hội nghị, hội thảo, tọa đàm
          Trong năm 2013, Cục đã tổ chức 13 hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác TGPL. Hiện nay, Cục đang tích cực chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược vào đầu tháng 12/2013.
          Ngoài ra, Cục chủ động cử cán bộ tham dự các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về các vấn đề liên quan đến TGPL do các cơ quan, tổ chức khác tổ chức.
          Công tác văn phòng; Tài chính – Kế toán
          Công tác Văn phòng
          Công tác Văn phòng năm 2013 được tiếp tục đẩy mạnh trên các lĩnh vực hoạt động, đã thực hiện tốt chức năng là đơn vị đầu mối, tạo được sự kết nối với các Phòng chuyên môn trong tham mưu giúp Lãnh đạo Cục xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn; thực hiện chức năng đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tiến độ Kế hoạch công tác; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác cải cách hành chính và áp dụng các quy trình ISO; công tác văn thư - lưu trữ từng bước đi vào nề nếp; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí.
Công tác Tài chính – Kế toán
Công tác tài chính - kế toán trong năm 2013 tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Cục. Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đồng thời thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc theo Thông tư số 79/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
        Công tác tổ chức cán bộ; thi đua -  khen thưởng
       Công tác tổ chức cán bộ
Trong năm 2013, Cục TGPL đã thực hiện tốt các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, cử công chức đi đào tạo... đồng thời hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của 02 đơn vị sự nghiệp (Quỹ TGPL Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL) theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2012/TT-BNV Vụ Tổ chức cán bộ; triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức của Cục TGPL…
     Công tác Thi đua – khen thưởng
 Triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2013, ngay từ đầu năm, Cục TGPL đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CTGPL ngày 28/01/2013 của Cục TGPL về xây dựng phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2013; xây dựng Công văn, Tờ trình và các tài liệu khác trình Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Bộ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho cán bộ, công chức của Cục; phối hợp với Hội đồng Thi đua khen thưởng của Cục hoàn thành việc chấm điểm thi đua đối với 63 Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về công tác trợ giúp pháp lý; hoàn thành việc xét thi đua đối với cá nhân và tập thể Cục TGPL (Tập thể Cục được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư  pháp; 02 đơn vị thuộc Cục được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc; 13 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 đồng chí được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen).
Nhìn chung, trong năm 2013 với sự nỗ lực và chủ động triển khai các nhiệm vụ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục TGPL đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: công tác quản lý, điều hành tiếp tục tuân thủ theo Quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục cũng như ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ, kịp thời giải quyết những nhiệm vụ mới phát sinh; công tác xây dựng thể chế tiếp tục đạt những thành tích nổi bật với 16 văn bản được cấp có thẩm quyền ký ban hành (tăng 180% so với năm 2012), tạo cơ sở để Cục hoàn thiện thể chế về TGPL nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho đối tượng thụ hưởng về chính sách TGPL miễn phí của nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thực hiện TGPL tiếp tục được đẩy mạnh; việc tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động TGPL để phục vụ Lãnh đạo Bộ đi công tác chủ động và bảo đảm đầy đủ thông tin (số lượng Báo cáo tăng 220% so với năm 2012); các hoạt động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra chất lượng vụ việc TGPL được chú trọng hơn; sự phối hợp giữa Cục với các đơn vị thuộc Bộ cũng như các cơ quan, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là các cơ quan pháp chế Bộ, ngành, cơ quan tiến tố tụng ở Trung ương và địa phương tiếp tục được tăng cường tạo thuận lợi cho hoạt động TGPL phát triển ổn định, bền vững; tổ chức bộ máy của Cục cũng được quan tâm và kiện toàn, đội ngũ công chức, viên chức của Cục từng bước hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, không có đồng chí nào vi phạm các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Công tác thi đua - khen thưởng tiếp tục đi vào chiều sâu với nhiều nội dung thiết thực, nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến năng suất và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
          Có được những mặt tích cực trên trước hết là sự đoàn kết, tinh thần tự giác trong công tác của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục, đồng thời còn là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ dành cho Cục, giúp Cục xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch đề ra.
           Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, song một số nhóm lĩnh vực hoạt động vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: một số văn bản do Cục chủ trì soạn thảo còn chậm được ban hành so với kế hoạch đề ra; số ít văn bản góp ý, thẩm định thuộc thẩm quyền ban hành của các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp còn chưa được giải quyết đúng thời hạn, chất lượng đôi khi còn chưa cao; đội ngũ cán bộ, công chức của Cục được bố trí theo chức danh chuyên môn song vẫn chưa hợp lý về cơ cấu trình độ (ít chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính, số chuyên gia đầu ngành chưa nhiều; nguồn nhân lực còn trẻ mới tuyển dụng chưa có kinh nghiệm, công chức được tuyển dụng phần lớn là nữ giới nên phần nào ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt trong thời kỳ thai sản và nuôi con nhỏ...
    Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Khối lượng công việc lớn, một số nhiệm vụ phát sinh ngoài Kế hoạch của Cục, nhiều trường hợp yêu cầu giải quyết công việc gấp và có nội dung phức tạp cần phối hợp với nhiều đơn vị giải quyết trong khi ý kiến của Lãnh đạo Cục đôi khi không thống nhất;   Dự thảo văn bản phải lấy kiến góp ý của các đơn vị trong và ngoài Bộ, các ban, ngành địa phương có liên quan song chưa nhận được sự phối hợp kịp thời của các đơn vị cần lấy ý kiến nên đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các Dự thảo và thời gian trình văn bản, đề án; kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, trong khi công tác xây dựng thể chế mà Cục đảm nhận lại rất lớn (trung bình mỗi năm Cục xây dựng trên 10 văn bản, đề án, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và liên Bộ ban hành); các tổ chức đoàn thể của Cục chưa chủ động phát huy thế mạnh của mình trong việc động viên, khích lệ thành viên của tổ chức mình tham gia ý kiến, đề xuất những giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác tham mưu, điều hành của một số đơn vị trực thuộc Cục còn một số bất cập, chưa phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của từng công chức, viên chức đối với nhiệm vụ được giao.
         Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong năm 2013, bước sang năm 2014, năm bản lề tạo bước chuyển trong công tác chỉ đạo điều hành. Với khối lượng công việc dự báo ngày càng tăng, với nhiều nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu về chất lượng, tiến độ ngày càng cao, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục TGPL sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, gắn việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể với trách nhiệm của từng cá nhân, bảo đảm tính công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị; phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới lề lối, tác phong làm việc; gắn hiệu quả công tác với việc triển khai các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực nhiệm nhiệm vụ; tiếp tục đôn đốc việc triển khai các công việc trong nội bộ Cục và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc cũng như giữa Cục với các địa phương; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.
                                                                                                            Hồng Ngọc