Thông báo : Công văn Số: 320 /CTGPL- QLCL V/v lấy ý kiến về dự thảo Tiêu chí vụ việc TGTT có tính chất phức tạp hoặc điển hình

Download Công văn, Dự thảo và Bản thuyết minh tại đây.