Thông báo : Công văn Số: 321/CTGPL- QLCL V/v lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp

Download Công văn và Dự thảo tại đây.