Công văn số: 350/CTGPL-VP V/v thông báo về việc cập nhật vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm thực hiện lên Hệ thống quản lý vụ việc.

Chi tiết được đính kèm bên dưới.