Thông báo : Công văn Số: 423/CTGPL-VP: V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác báo cáo, thống kê và công tác khác trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Chi tiết Công văn và Phụ lục đính kèm bên dưới.