Công văn:Số: 469/CTGPL-CS&QLNV V/v cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về TGPL

Chi tiết Công văn và Phụ lục đính kèm bên dưới.