Thông báo: Công văn số 434/ CTGPL-VP v/v gửi tài liệu tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý về các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

Chi tiết công văn đính kèm bên dưới.