Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn