Thông báo v/v hoàn thiện cuốn Kỷ yếu "TGPL - 20 năm xây dựng và trưởng thành"

Kính gửi: Trung tâm TGPL tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương