Thông báo: Quyết định số 414/QĐ-UBDT v/v Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.