Công văn số 1593/ BTP-TGPL: V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng ( Công văn đính kèm bên dưới)

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ngày 02/03/2016 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh có Công văn số 51/TGPL đề nghị hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp Trợ giúp viên pháp lý được cử đi học các lớp lý luận chính trị hình thức tập trung hoặc tại chức (vừa học vừa làm) hoặc Trợ giúp viên pháp lý nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp hướng dẫn vấn đề này như sau:...