Bạc Liêu: Tăng cường các hoạt động về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

30/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chính sách cho người cao tuổi là nội dung quan trọng luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính là một trong những chính sách nổi bật, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi được tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí.

Nhằm triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1334/QĐ-BTP ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) đã tham mưu Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2024. Theo đó, nhằm đảm bảo 100% người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu, Trung tâm đã cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý; cử người làm công tác trợ giúp pháp lý tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý; thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính như:  Tổ chức các đợt truyền thông, cấp phát tờ gấp pháp luật, các tài liệu truyền thông khác có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động truyền thông nhân “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6), “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam (Tháng 10) và “Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10,….).
Từ đầu năm đến nay Trung tâm đã cử người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện 149 vụ việc cho 149 trường hợp là người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật: 88 vụ việc, tham gia tố tụng: 56 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng: 05 vụ việc); tổ chức 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý hưởng ứng “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6)” cho 40 hội viên Hội Người cao tuổi; biên soạn và in ấn 2.850 tờ gấp pháp luật có nội dung về “Quyền được trợ giúp pháp lý của người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính” để cấp cho các Cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, các Hội và các tổ chức có liên quan đến người cao tuổi. Bên cạnh đó, còn thực hiện đăng tải tin, bài viết có liên quan trên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo),… nhằm tăng cường công tác thông tin tuyền truyền theo hướng đa chiều để người dân, người cao tuổi được tiếp cận các thông tin về dịch vụ pháp lý miễn phí và các hoạt động trợ giúp pháp lý.
Có thể khẳng định công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn tài chính trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chính sách an sinh của Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế; kịp thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý khi họ có vướng mắc về pháp luật, tạo niềm tin vào công lý của người dân với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, qua công tác trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhóm người dễ bị tổn thương này.
Thái Thị Duyên - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm »